الان ثبت نام کنید!

# #
#

افراد تحت پوشش

+1000
#

دیالوگ، فرصت گفتگوی خلاق

در عصر فرا مدرن سرمایه انسانی بالاترین، با ارزش ترین و بزرگترین دارایی هر سازمان و کشوری محسوب می شود. سرمایه انسانی تنها نهاده ای است که می تواند ضمن تغییر خود سایر نهاده های تولید را دگرگون یا متعادل کند، مبنایی برای نوآوری فراهم سازد و در سطح وسیع به رشد اقتصادی بینجامد.

مشاهده دوره ها

دیالوگ نگار

...

# # # # #